TINA GIA  SPRING&SUMMER  2021 CAMPAIGN
TINA GIA 2021春夏大片
TINA GIA 2021春夏形象大片
TINA GIA  SPRING&SUMMER  2021  CAMPAIGN
2021春夏系列 灵感来源于亚特兰蒂斯岛  
TINA GIA  SPRING&SUMMER  2020  CAMPAIGN
TINA GIA 2020春夏形象大片
亚特兰蒂斯在柏拉图中是这样记载的 在昔日被人称为“海格力斯擎天柱”的直布罗陀海峡的海面上,即在西班牙和摩洛哥海岸之间,横展着一块陆地,叫做亚特兰蒂斯
TINA GIA  SPRING&SUMMER  2020  CAMPAIGN
TINA GIA 2020春夏形象大片
了解更多
“在梭伦九千年前左右,海格力斯之柱对面,有一个很大的岛, 从那里你们可以去其它的岛屿,那些岛屿的对面, 就是海洋包围着的一整块陆地, 这就是‘亚特兰蒂斯’王国” ——柏拉图《对话录》